PDF fájl letöltése

Adatvédelmi Tájékoztató


a Bonus Schild Kft székhelyén üzemelő elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatban

Tájékoztatjuk, hogy a Bonus Schild Kft (a továbbiakban: adatkezelő) 1142 Budapest, Szuglói körvasút sor 201. sz. alatti székhelye területén, az udvar és az épület helyiségeiben megszakítás nélkül üzemelő elektronikus megfigyelőrendszer működik, amely vagyonvédelmi célból személyes adatokat tartalmazó képfelvételt készít a kamera látókörébe kerülő természetes személyek képmásáról és cselekményéről. A felvétel és adattárolás vagyonvédelmi célból történik. Az adatkezelés jogalapja: a 2005. évi CXXXIII. törvény 31. § (1) bekezdése, amely alapján a felvétel vagyonvédelem érdekében kerül alkalmazásra. A felvételt székhelyünkön tároljuk, a törvényben meghatározott három munkanapig. A rendszer működtetése, az adatkezelés és adatfeldolgozás Molnár Zsolt Gábor ügyvezető igazgató hatáskörébe tartozik, aki kizárólagosan jogosult az adatok megismerésére (elérhetőségei a www.bonus-schild.hu weboldalon találhatók meg). Tájékoztatjuk, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján Ön a társaság székhelyére való belépéssel, e figyelemfelhívó tájékoztatóra figyelemmel hozzájárul az elektronikus megfigyelőrendszer által készített felvételhez.

Tájékoztatjuk, hogy Önt a 2011. évi CXII. törvény 14. § alapján kérelmezheti, hogy az adatkezelő adjon tájékoztatást az Önnel kapcsolatos adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az Ön személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, illetve kérelmezheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha ezt Ön kéri; ha az adatkezelés célja megszűnt; ha az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; ha az adatok kezelése jogellenes; ha a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; illetve ha a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, illetve törvényben meghatározott egyéb esetekben.

Az adatkezelő a tiltakozás ügyében a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül döntést hoz. Ha Ön e döntéssel nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, Ön e döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A perben az illetékes törvényszék járhat el. A per – az Ön választása szerint - az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Ha az adatkezelő az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével Önnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Ön személyiségi jogát megsérti, Ön az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt is élhet. Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., weboldal: www.naih.hu)

Bonus Schild Kft
képviseli: Molnár Zsolt Gábor ügyvezető igazgató


© 2011-2021, Minden jog fenntartva!