PDF fájl letöltése

Jogi nyilatkozat


weboldal használatáról

Tájékoztatjuk, hogy a www.bonus-schild.hu weboldalt (a továbbiakban: weboldal) a Bonus Schild Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti termékei vagy szolgáltatásai felhasználói, illetve a nyilvánosság számára.

Jelen Jogi nyilatkozat társaságunk részletes Adatkezelési Szabályzatának mellékletét képezi, amely szabályzat rövid, közérthető összefoglalóját „Adatkezelési Tájékoztató” címen olvashatja el e weboldalon.

A részletes Adatkezelési Szabályzat az Adatkezelő székhelyén teljes terjedelmében megtekinthető.

Tájékoztatjuk, hogy Ön a weboldal használatának megkezdésével, mint ráutaló magatartással hozzájárul a társaság adatkezelési, adatvédelmi szabályainak alkalmazásához, egyben az abban foglaltak kötelezettséget jelentenek az Ön számára. Figyelmeztetjük, hogy e szabályokat Ön fenntartás és korlátozás nélkül elfogadja jelen weboldal felhasználásával akkor is, ha kifejezett felhívásunk ellenére nem olvasta el jelen jogi nyilatkozatban, illetve az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt feltételeket. 

Kérjük, amennyiben nem ért egyet társaságunk adatkezelési, adatvédelmi szabályzatában foglaltakkal, nem használja e weboldalt, ide értve annak kapcsolódó szolgáltatásait. 


Szerzői jog

A weboldal szerzői jogvédelem alatt áll, ide értve annak tartalmát (szöveg, kép, adat, illetve bármely egyéb információ), grafikai kivitelezését, műszaki megoldásait. A felhasználás engedélyezésére kizárólag az Adatkezelő jogosult. Az Adatkezelő partnereinek a weboldalon megjelenő végjegye az adott partner engedélyével szerepel a weboldalon, ezen védjegyek felhasználására kizárólag a védjegy jogosultja adhat engedélyt. Amennyiben az Adatkezelő ezt külön nem jelzi, az Adatkezelő nem járul hozzá a weboldalon szereplő bármilyen adat, kép, információ, tartalom stb. másolásához, felhasználásához, reprodukálásához, terjesztéséhez, átdolgozásához. 

Felelősség

Jelen weboldalt a felhasználó saját felelősségére használhatja. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget jelen weboldal felhasználásából esetlegesen eredő közvetlen vagy közvetett károkért, a weboldal nem megfelelő működéséért, üzemzavarért, vírusért, tartalmának esetleges hibáiért, hiányosságaiért, téves vagy félreérthető értelmezéséért. Az Adatkezelő igyekszik megelőzi és elkerülni technikai jellegű hibák okozta problémákat, de nem vállal garanciát a szolgáltatás megszakadásmentes, hibátlan működéséve, vagy egyéb problémák kiküszöbölésére. Az Adatkezelő kizár mindennemű felelősséget a különféle internetes keresőprogramok, hálózatok használatából eredő problémákért. 

Tartalom

Jelen weboldalon szereplő adatok, információk tájékoztató jellegűek, ezek naprakészségéért, aktualizálásáért az Adatkezelő nem vállal felelősséget, kérjük, hogy bármilyen kérdés esetén szíveskedjen felvenni a kapcsolatot e weboldalon megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelővel, aki az Ön részére információval fog szolgálni. 

Kapcsolódó weboldalak

Amennyiben a weboldalon úgynevezett hiperhivatkozások (más weboldalakra történő átirányítás) szerepelnek, ezen weboldalak tekintetében az Adatkezelő mindennemű felelősségét kizárja. 

Sütik

A weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a tárhelyszolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett aaz Adatkezelő webhelyén. 

Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy a Google vagy más szolgáltatók a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítsen böngészőjébe egy blokkoló kiegészítőt. A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

  • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
  • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy 
  • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy 
  • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.


Tárhelyszolgáltató

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal tárhelyszolgáltatója: 

név: Sybell Informatika Kft.
székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 7/B 2. em. 206.
cégjegyzékszám: 01-09-293034
adószám: 25859502-2-42
képviseli: Szilvágyi Ferenc

Adatvédelem

Önnek, mint személyes adatai kezelésével érintett jogait, jogorvoslati lehetőségeit, személyes adatai felhasználásaival összefüggő részletes tájékoztatót jelen weboldalon található Adatkezelés Tájékoztató, valamint az Adatkezelő székhelyén elérhető részletes Adatkezelési Szabályzat rendelkezik. 

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban az alábbi jogosultságok illetik meg érintettként. 

Az alábbiakban jogai érthető nyelvezetű, leegyszerűsített magyarázatát olvashatja. (Jogainak a jogszabály, azaz a GDPR szerinti részletes, teljes körű magyarázatát az Adatvédelmi Szabályzat XII. fejezet tartalmazza.)

Az érintett jogai

a/ Előzetes tájékozódáshoz való jog (Rendelet 13-14. cikk)Az érintett tájékoztatáshoz való joga az adatkezelés megkezdését megelőzően az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról. Az Adatkezelő az érintett kérelmét a beérkezéstől számított 15 napon belül megvizsgálja és megteszi a szükséges intézkedéseket. A tájékoztatás ingyenes.

Amennyiben az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól (például ha az Adatkezelő a tájékoztatást jogszabály alapján köteles megtagadni), valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

b/ Az érintett hozzáférési joga (Rendelet 15. cikk). Az érintett tájékoztatáshoz való joga a személyes adatai kezeléséről, és adatkezelés folyamatban léte esetén a Rendelet 15. cikkében megjelölt információkhoz való hozzáféréshez való jog. 

Az érintettet kérelmére – egyértelműen és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tevékenységéről, így különösen az Adatkezelő által kezelt adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és a feldolgozásra jogosult nevéről, címéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, az érintett adatát érintő adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, valamint – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 

Tájékoztatjuk, hogy az érintett tájékoztatási iránti, vagy egyéb jogai gyakorlásához szükséges nyilatkozatát alábbi elérhetőségein lehet postai úton vagy elektronikus levelezés nyújthatja be az Adatkezelő részére: 

név BONUS SCHILD Kft.székhely 1142 Budapest, Szuglói körvasút sor 201. vezető tisztségviselő Molnár Zsolt Gábor ügyvezető igazgatóelektronikus levélcím info@bonus-schild.hu

A kérelem írásban érvényes, a levélben az érintettnek meg kell jelölnie nevét, címét, elektronikus levélcímét, valamint kérelmét/nyilatkozatát az érintett alább részletezett jogaira hivatkozással. 


A GDPR szerint a következő adatkezeléssel kapcsolatos információkat kell megadni:• az adatkezelés céljai; • az érintett személyes adatok kategóriái; • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. • ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.Az Adatkezelő az érintett kérésére az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. 

c/ A helyesbítéshez való jog (Rendelet 16. cikk).Az érintett jogosultsága a rá vonatkozó pontatlan személyes adatainak Adatkezelő általi helyesbítésére, pontosítására, kiegészítésére, indokolatlan késedelem nélkül. Amennyiben az érintett olyan adatot szeretne módosítani, amelyet valamely Európai Uniós vagy magyar jogszabályi előírás alapján az Adatkezelő nem módosíthat, az Adatkezelő késedelem nélkül, de maximum egy hónapon belül tájékozgatja az érintettet, hogy a változtatási igényt nem hajtja végre. (Például a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott bizonylatokat módosíthatatlan formában kell 8 évig megőrizni. Ezt az érintett kérésére módosítani tilos.)

d/ A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) (Rendelet 17. cikk)Jogosultság arra, hogy az érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, valamint az Adatkezelő törlési kötelezettsége a Rendelet 17. cikkében megjelölt okok fennállása esetén:• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;• az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;• a személyes adatokat jogellenesen kezelték;• a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

e/ Az adatkezelés korlátozásához való jog (Rendelet 18. cikk)Jogosultság, hogy az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést a Rendelet 18. cikkében előírt feltételek esetén: 
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy• az érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

f/ A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség (Rendelet 19. cikk)Az Adatkezelő kötelezettsége, hogy tájékoztassa a személyes adatra vonatkozó helyesbítésről, törlésről (adatkezelés korlátozásról) valamennyi címzettet, akivel a személyes adatok közölték. Az Adatkezelő e címzettekről az érintett személyt tájékoztatni köteles az érintett kérésére. 

g/ Az adathordozhatósághoz való jog (Rendelet 20. cikk) Az érintett jogosultsága arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Szervezet rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ha • az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul vagy • az adatkezelés az érintettel kötött szerződésen alapul, és • az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. 

h/ A tiltakozáshoz való jog (Rendelet 21. cikk)Érintett jogosultsága, hogy saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendeletben megjelölt (6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló) alábbi adatkezelése ellen: • ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;• ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

i/ Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást (Rendelet 22. cikk)Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

j/ Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről (Rendelet 34. cikk)Az érintett jogosultsága arra, hogy amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal fog járni a természetes személyek jogaira és szabadságaira tekintettel, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles tájékoztatni az érintettet az adatvédelmi incidensről.

k/ A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog) (Rendelet 77. cikk)Az érintett jogosultsága arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. A felügyeleti hatóság elérhetőségei jelen szabályzat Jogorvoslatok fejezetében találhatók. 

l/ A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (Rendelet 78. cikk)Minden természetes és jogi személy érintett jogosultsága a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben; ha illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal; vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A bíróságok elérhetősége a www.birosag.hu weboldalon találhatók. 

m/ Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (Rendelet 79. cikk)Érintett jogosultsága hatékony bírósági jogorvoslat igénybevételére személyes adatai kezelése körében történt jogsértés esetén. A bíróságok elérhetősége a www.birosag.hu weboldalon találhatók.

n/ Kártérítéshez való jog és felelősség (Rendelet 82. cikk)Minden olyan személy, aki e rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult a Rendelet 82. cikkében foglaltak szerint. 

Jogorvoslat

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az Adatkezelő az adatkezelése során megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, az érintett az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet az alábbiak szerint:

a/ Panasztétel

Az érintett panasszal élhet az Adatkezelő felé postai úton vagy elektronikus levél formájában az alábbi elérhetőségek valamelyikére: 

név BONUS SCHILD Kft.székhely 1142 Budapest, Szuglói körvasút sor 201. vezető tisztségviselő Molnár Zsolt Gábor ügyvezető igazgatóelektronikus levélcím info@bonus-schild.hu


b/ Az érintett panaszával jogosult a Nemzeti Adatvételi és Információszabadság Hatósághoz fordulni. A hatóság elérhetőségei: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság:cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; honlap: www.naih.hu;e-mailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu;telefon: +36-1-391-1400

c/ Peren kívüli egyeztetés

Az Adatkezelő az esetleges jogvitákat elsődlegesen peren kívüli egyeztetés útján kísérli meg rendezni.

d/ Bírósági eljárás igénybevétele

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az adatkezelő székhelye szerinti, vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A bíróságok elérhetőségéről az érintett a www.birosag.hu weboldalon tájékozódhat. 


Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő fenntartja a jogot jelen weboldal tartalmának megváltoztatására. Erre figyelemmel kérjük, hogy e weboldal használata előtt időről-időre ellenőrizze jelen weboldal felhasználására vonatkozó aktuális feltételeket. © 2011-2021, Minden jog fenntartva!